Abschlussprüfung DI 26. Jan. 2010 - "B-GE-IS02 Management und Organisation"

Reply to: B-GE-IS02-01 Management und Organisation WS 2009/10 (Pei Wang-Nastansky)
Date: 01/16/2010 - 08:25 PM
Author: Pei Wang-Nastansky
Email:
Login Login
User: Anonymous


 

Post comment
B-GE-IS02-01 Management und Organisation WS 2009/1017.10.2009 23:58Pei Wang-Nastansky
. . Abschlussprüfung DI 26. Jan. 2010 - "B-GE-IS02 Management und Organisation"16.01.2010 20:25Pei Wang-Nastansky
. . . . Ergebnisse Abschlussprüfung DI 26. Jan. 2010 - "B-GE-IS02 Management und Organisation"30.01.2010 18:25Pei Wang-Nastansky
 
2. Teilprüfung "B-GE-IS02 Management und Organisation"
Dr. Pei Wang-Nastansky
WS 2009/10 - DI 26. Jan. 2010 - Raum 05.01.42
.
Termin
Prüfungs-
gruppe
(PG)
Sets
Bemerkungen
.
08:30
1
Bw(Ba)1.19 Bw(Ba)1.20 Bw(Ba)1.21
Bw(Ba)1.22 Bw(Ba)1.23
ohne Teilnehmer PG 6
10:30
2
Bw(Ba)1.24 Bw(Ba)1.13 Bw(Ba)1.14
Bw(Ba)1.15 Bw(Ba)1.16
ohne Teilnehmer PG 6
12:30
3
Bw(Ba)1.17 Bw(Ba)1.18 Bw(Ba)1.01
Bw(Ba)1.02 Bw(Ba)1.03
ohne Teilnehmer PG 6
14:30
4
Bw(Ba)1.04 Bw(Ba)1.05 Bw(Ba)1.06
Bw(Ba)1.07 Bw(Ba)1.08
ohne Teilnehmer PG 6
16:30
5
Bw(Ba)1.09 Bw(Ba)1.10
Bw(Ba)1.11 Bw(Ba)1.12
ohne Teilnehmer PG 6
18:30
6
Alle Quereinsteiger, Wiederholer,
Nicht-Erstsemester